پایان یافته
رایگان

یادگیری ماشین کوانتومی

دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و تیم مهندسی کورپی و ازمایشگاه علم داده PDAT برگزار می کند دوره…

رایگان!