پایان یافته

بکارگیری الگوریتم های کوانتومی

تیم مهندسی کورپی برای اولین بار در ایران برگزار می کند بکارگیری الگوریتم های کوانتومی – پیاده سازی الگوریتم های…

1,600,000 تومان
پایان یافته
رایگان

یادگیری ماشین کوانتومی

دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و تیم مهندسی کورپی و ازمایشگاه علم داده PDAT برگزار می کند دوره…

رایگان!