زمان ثبت نام شرکت در اختتامیه دومین دوره مسابقات ره نشان به پایان رسید