انجمن علمی سلامت گله های شیری دانشگاه فردوسی مشهد

رویدادها

پایان یافته
رایگان

تولید برون تنی رویان در حیوانات مزرعه ای

این رویداد با هدف آشنایی بیشتر دانشجویان با بیوتکنولوژی در دامپزشکی برگزار خواهد شد

رایگان!
پایان یافته
رایگان

تکنیک های ovum pick up در گاو شیری

این رویداد با هدف آشنایی بیشتر دانشجویان با بیوتکنولوژی در دامپزشکی برگزار خواهد شد

رایگان!

نشریه

مقاله ای یافت نشد

وبلاگ

تماس با ما