انجمن علمی سلامت گله های شیری دانشگاه فردوسی مشهد

انجمن علمی سلامت گله های شیری دانشگاه فردوسی مشهد

پایان یافته
رایگان

تولید برون تنی رویان در حیوانات مزرعه ای

این رویداد با هدف آشنایی بیشتر دانشجویان با بیوتکنولوژی در دامپزشکی برگزار خواهد شد اطلاعات برگزاریردیفتاریخ برگزاریساعت برگزاری11401/06/2418:00رشته تحصیلی: بیوتکنولوژی،…

رایگان!
پایان یافته
رایگان

تکنیک های ovum pick up در گاو شیری

این رویداد با هدف آشنایی بیشتر دانشجویان با بیوتکنولوژی در دامپزشکی برگزار خواهد شد اطلاعات برگزاریردیفتاریخ برگزاریساعت برگزاری11401/06/2320:30رشته تحصیلی: بیوتکنولوژی،…

رایگان!

درخواست مشاوره رایگان

    در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.