بوت‌کمپ دیجیتال مارکتینگ رویدادستان، از آموزش تا استخدام، با حرفه‌ای‌ها هم مسیر باش!

ثبت نام بوت‌کمپ
انجمن علمی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه شاهد
انجمن علمی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه شاهد

انجمن علمی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه شاهد

80%
تخفیف

کلاس های نکته و تست بیوشیمی کنکور ارشد – متابولیسم اسیدهای نوکلئیک

انجمن سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه شاهد برگزار شاهد کارگاه های نکته و تست بیوشیمی کنکور ارشد –…

20,000 تومان
80%
تخفیف

کلاس های نکته و تست بیوشیمی کنکور ارشد – اسیدهای نوکلئیک

انجمن سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه شاهد برگزار شاهد کارگاه های نکته و تست بیوشیمی کنکور ارشد –…

20,000 تومان
80%
تخفیف

کلاس های نکته و تست بیوشیمی کنکور ارشد – آنزيم ها جلسه دوم

انجمن سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه شاهد برگزار شاهد کارگاه های نکته و تست بیوشیمی کنکور ارشد –…

20,000 تومان
پایان یافته
80%
تخفیف

کلاس های نکته و تست بیوشیمی کنکور ارشد – آنزيم ها جلسه اول

انجمن سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه شاهد برگزار شاهد کارگاه های نکته و تست بیوشیمی کنکور ارشد –…

20,000 تومان
پایان یافته
80%
تخفیف

کلاس های نکته و تست بیوشیمی کنکور ارشد – متابولیسم لیپیدها جلسه سوم

انجمن سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه شاهد برگزار شاهد کارگاه های نکته و تست بیوشیمی کنکور ارشد –…

20,000 تومان
80%
تخفیف

کلاس های نکته و تست بیوشیمی کنکور ارشد – متابولیسم لیپیدها جلسه دوم

انجمن سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه شاهد برگزار شاهد کارگاه های نکته و تست بیوشیمی کنکور ارشد –…

20,000 تومان
80%
تخفیف

کلاس های نکته و تست بیوشیمی کنکور ارشد – متابولیسم لیپیدها جلسه اول

انجمن سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه شاهد برگزار شاهد کارگاه های نکته و تست بیوشیمی کنکور ارشد –…

20,000 تومان
80%
تخفیف

کلاس های نکته و تست بیوشیمی کنکور ارشد – لیپیدها جلسه دوم

انجمن سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه شاهد برگزار میکند: کارگاه‌های نکته و تست بیوشیمی کنکور ارشد – متابولیسم اسیدهای آمینه…

20,000 تومان
80%
تخفیف

کلاس های نکته و تست بیوشیمی کنکور ارشد – لیپیدها جلسه اول

انجمن سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه شاهد برگزار میکند: کارگاه‌های نکته و تست بیوشیمی کنکور ارشد – متابولیسم اسیدهای آمینه…

20,000 تومان
80%
تخفیف

کلاس های نکته و تست بیوشیمی کنکور ارشد – متابولیسم اسیدهای آمینه جلسه دوم

انجمن سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه شاهد برگزار میکند: کارگاه‌های نکته و تست بیوشیمی کنکور ارشد – متابولیسم اسیدهای آمینه…

20,000 تومان

درخواست مشاوره رایگان

    در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.