انجمن علمی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه شاهد

رویدادها

پایان یافته
80%
تخفیف

کلاس های نکته و تست بیوشیمی کنکور ارشد – متابولیسم اسیدهای نوکلئیک

انجمن سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه شاهد برگزار شاهد کارگاه های نکته و تست بیوشیمی کنکور ارشد –…

20,000 تومان
پایان یافته
80%
تخفیف

کلاس های نکته و تست بیوشیمی کنکور ارشد – اسیدهای نوکلئیک

انجمن سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه شاهد برگزار شاهد کارگاه های نکته و تست بیوشیمی کنکور ارشد –…

20,000 تومان
پایان یافته
80%
تخفیف

کلاس های نکته و تست بیوشیمی کنکور ارشد – آنزيم ها جلسه دوم

انجمن سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه شاهد برگزار شاهد کارگاه های نکته و تست بیوشیمی کنکور ارشد –…

20,000 تومان
پایان یافته
80%
تخفیف

کلاس های نکته و تست بیوشیمی کنکور ارشد – آنزيم ها جلسه اول

انجمن سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه شاهد برگزار شاهد کارگاه های نکته و تست بیوشیمی کنکور ارشد –…

20,000 تومان
پایان یافته
80%
تخفیف

کلاس های نکته و تست بیوشیمی کنکور ارشد – متابولیسم لیپیدها جلسه سوم

انجمن سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه شاهد برگزار شاهد کارگاه های نکته و تست بیوشیمی کنکور ارشد –…

20,000 تومان
پایان یافته
80%
تخفیف

کلاس های نکته و تست بیوشیمی کنکور ارشد – متابولیسم لیپیدها جلسه دوم

انجمن سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه شاهد برگزار شاهد کارگاه های نکته و تست بیوشیمی کنکور ارشد –…

20,000 تومان
پایان یافته
80%
تخفیف

کلاس های نکته و تست بیوشیمی کنکور ارشد – متابولیسم لیپیدها جلسه اول

انجمن سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه شاهد برگزار شاهد کارگاه های نکته و تست بیوشیمی کنکور ارشد –…

20,000 تومان
پایان یافته
80%
تخفیف

کلاس های نکته و تست بیوشیمی کنکور ارشد – لیپیدها جلسه دوم

انجمن سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه شاهد برگزار میکند: کارگاه‌های نکته و تست بیوشیمی کنکور ارشد – متابولیسم اسیدهای آمینه…

20,000 تومان
پایان یافته
80%
تخفیف

کلاس های نکته و تست بیوشیمی کنکور ارشد – لیپیدها جلسه اول

انجمن سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه شاهد برگزار میکند: کارگاه‌های نکته و تست بیوشیمی کنکور ارشد – متابولیسم اسیدهای آمینه…

20,000 تومان
پایان یافته
80%
تخفیف

کلاس های نکته و تست بیوشیمی کنکور ارشد – متابولیسم اسیدهای آمینه جلسه دوم

انجمن سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه شاهد برگزار میکند: کارگاه‌های نکته و تست بیوشیمی کنکور ارشد – متابولیسم اسیدهای آمینه…

20,000 تومان

نشریه

مقاله ای یافت نشد

وبلاگ

درباره ما

انجمن علمی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه شاهد تهران

تماس با ما