پایان یافته
رایگان

وبینار ایده تا اختراع

🔮|ستاره راهنما گامینو با همکاری انجمن‌ علمی مهندسی برق دانشگاه شهیدبهشتی و انجمن علمی مهندسی برق دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می‌کند: 🔷| وبینار ایده تا اختراع…

رایگان!