پایان یافته
رایگان

وبینار انرژی های تجدیدپذیر

🔮|ستاره راهنما گامینو با همکاری انجمن‌ علمی مهندسی برق دانشگاه شهیدبهشتی و انجمن علمی مهندسی برق دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می‌کند: 🔷| وبینار انرژی های تجدیدپذیر…

رایگان!