پایان یافته
رایگان

وبینار آشنایی با IOT

🔮| ستاره راهنما گامینو با همکاری انجمن‌ های علمی مهندسی برق دانشگاه شهیدبهشتی، صنعتی اصفهان و یزد برگزار می‌کند:   🔷| وبینار آشنایی با IOT  …

رایگان!