پایان یافته
رایگان

حلقه مطالعاتی فلسفه ذهن

در این جلسه نیمه دوم فصل دو و ادامه کتاب را با هم مرور می‌کنیم و درمورد مسائل مختلف فلسفه…

رایگان!
پایان یافته
رایگان

حلقه مطالعاتی فلسفه ذهن

در این جلسه درمورد فصل دوم کتاب مل تامپسون تبادل نظر می‌کنیم

رایگان!
پایان یافته
رایگان

حلقه مطالعاتی انسان شناسی

در این جلسه درمورد فصل تعیین‌شدۀ کتاب جغرافیای اندیشه صحبت می‌کنیم.

رایگان!
پایان یافته
رایگان

حلقۀ مطالعاتی فلسفۀ ذهن – فصل اول کتاب

در این جلسه درمورد فصل اول کتاب مل تامپسون تبادل نظر می‌کنیم.

رایگان!
پایان یافته
رایگان
رایگان!