پایان یافته
رایگان

حلقه مطالعاتی انسان‌شناسی

جلسه انسان شناسی اطلاعات برگزاریردیفتاریخ برگزاریساعت برگزاری11401/06/1720:55رشته تحصیلی: همه‌ی رشته‌ها

رایگان!
پایان یافته
رایگان

حلقه مطالعاتی فلسفه ذهن

در این جلسه نیمه دوم فصل دو و ادامه کتاب را با هم مرور می‌کنیم و درمورد مسائل مختلف فلسفه…

رایگان!
پایان یافته
رایگان

حلقه مطالعاتی فلسفه ذهن

در این جلسه درمورد فصل دوم کتاب مل تامپسون تبادل نظر می‌کنیم اطلاعات برگزاریردیفتاریخ برگزاریساعت برگزاری11401/06/0408:55رشته تحصیلی: همه‌ی رشته‌ها

رایگان!
پایان یافته
رایگان

حلقه مطالعاتی انسان شناسی

در این جلسه درمورد فصل تعیین‌شدۀ کتاب جغرافیای اندیشه صحبت می‌کنیم. اطلاعات برگزاریردیفتاریخ برگزاریساعت برگزاری11401/04/0220:55رشته تحصیلی: همه‌ی رشته‌ها

رایگان!
پایان یافته
رایگان

حلقۀ مطالعاتی فلسفۀ ذهن – فصل اول کتاب

در این جلسه درمورد فصل اول کتاب مل تامپسون تبادل نظر می‌کنیم. اطلاعات برگزاریردیفتاریخ برگزاریساعت برگزاری11401/05/2820:55رشته تحصیلی: همه‌ی رشته‌ها

رایگان!
پایان یافته
رایگان

حلقه مطالعاتی انسان‌شناسی – جلسه همفکری

گفتگو درمورد روند حلقه مطالعاتی و کتاب انتخاب‌شده اطلاعات برگزاریردیفتاریخ برگزاریساعت برگزاری11401/05/2820:50رشته تحصیلی: روان‌شناسی

رایگان!