پایان یافته
نظریه های رشد

پویش مطالعاتی خوانش نظریه های رشد

انجمن های علمی روانشناسی دانشگاه مراغه، اراک، بجنورد، حکیم سبزواری و مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی با همکاری هم برگزار می…

60,000 تومان
پایان یافته
پویش مطالعاتی نظریه خوانی

پویش مطالعاتی نظریه خوانی؛ ماه اول

انجمن های علمی مشاوره اراک و محقق اردبیلی، روانشناسی مراغه، بجنورد، حکیم سبزواری و علوم تربیتی یزد با همکاری هم…

10,000 تومان