رایگان

کارگاه تخصصی مصاحبه بالینی

انجمن علمی روانشناسی دانشگاه حکیم سبزواری با همکاری جمعی از انجمن های علمی کشور برگزار میکند: کارگاه تخصصی مصاحبه بالینی…

رایگان!
پایان یافته

کارگاه آموزش نرم افزار آماری AMOS

کارگاه آموزش نرم افزار آماری ایموس که برای تحلیل های آماری ازجمله تحلیل عامل تاییدی و مدل یابی معادلات ساختاری…

200,000 تومان
پایان یافته
پویش مطالعاتی نظریه خوانی

پویش مطالعاتی نظریه خوانی؛ ماه سوم تا پنجم

انجمن های علمی مشاوره اراک و محقق اردبیلی، روانشناسی مراغه، بجنورد، حکیم سبزواری و علوم تربیتی یزد با همکاری هم…

30,000 تومان
پایان یافته
پویش مطالعاتی نظریه خوانی

پویش مطالعاتی نظریه خوانی؛ ماه دوم

انجمن های علمی مشاوره اراک و محقق اردبیلی، روانشناسی مراغه، بجنورد، حکیم سبزواری و علوم تربیتی یزد با همکاری هم…

10,000 تومان