کارگاه مبانی حرفه ای کشت سلول

کارگاه مبانی حرفه ای کشت سلول به صورت نظری و عملی   دو جلسه مجازی در بستر اسکای روم در…

500,000 تومان