دوره Aspen Plus مقدماتی

 «انجمن علمی مهندسی شیمی و پلیمر دانشگاه تهران با همکاری انستیتو گاز طبیعی مایع دانشگاه تهران و مدرسه کسب و…

500,000 تومان