آموزش مبانی عملی ELISA برای تشخیص آزمایشگاهی ایمنولوژی Workshop the practical basics of ELISA for immunological labratory diagnosis

انجمن ایمنی شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران و معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده دامپزشکی دانشگاه…

امتیاز
0 از 0 رأی
بدون امتیاز 0 رای
رایگان!