کارگاه کاربرد روش پژوهش کیفی در علم سیاست

انجمن علمی دانشجویی علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمان با همکاری انجمن علوم سیاسی ایران…

امتیاز
5.00 از 1 رأی
5.00 1 رای
20,000 تومان