رایگان

پنجمین همایش زمستانه بیوتکنولوژی BWS2023- ثبت‌نام رویداد آنلاین

سمینارهای زمستانه‌ی بیوتکنولوژی همایشی است که به همت انجمن علمی بیوتکنولوژی دانشگاه تهران به صورت سالانه برگزار می‌شود. هدف از…

رایگان!
پایان یافته

پنجمین همایش زمستانه بیوتکنولوژی BWS2023- ثبت‌نام رویداد حضوری

سمینارهای زمستانه‌ی بیوتکنولوژی همایشی است که به همت انجمن علمی بیوتکنولوژی دانشگاه تهران به صورت سالانه برگزار می‌شود. هدف از…

120,000 تومان
پایان یافته
رایگان

هفتمین مینی سمینار بیوتکنولوژی (BMS2023)

هفتمین مینی‌سمینار بیوتکنولوژی BMS231: بررسی برهمکنش نورون‌ها با استفاده از روش‌های الکتروشیمیایی نورون‌ها مهم‌ترین بازیگر در عملکرد مغز هستند که…

رایگان!
پایان یافته
رایگان

تولید برون تنی رویان در حیوانات مزرعه ای

این رویداد با هدف آشنایی بیشتر دانشجویان با بیوتکنولوژی در دامپزشکی برگزار خواهد شد

رایگان!
پایان یافته
رایگان

تکنیک های ovum pick up در گاو شیری

این رویداد با هدف آشنایی بیشتر دانشجویان با بیوتکنولوژی در دامپزشکی برگزار خواهد شد

رایگان!
پایان یافته
رایگان

مسیر شغلی بیومدیکال

مسیر شغلی بیومدیکال بیوتکنولوژی و زیرشاخه‌های آن، به این دلیل که تلاقی دانش زیستی بشر و فناوری‌های روز هستند، بستر…

رایگان!